ΑΝΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
   ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007 : Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 : Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CE Πρότυπο ΕΝ 10219  : Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών
EN ISO 9001:2015 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υγεία & Ασφάλεια


Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρία. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό.

Η πολιτική της Εταιρίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθορίζεται από τη Διοίκηση, βασίζεται στη συνεργασία, στη συναίνεση και στη δεσμευτική συμμετοχή του συνόλου και του προσωπικού και των συνεργατών της .

Η Εταιρία ελέγχει με δείκτες την επίδοσή της και στοχεύει στη συνεχή βελτίωσή τους. Εφαρμόζει προγράμματα, όπως:

  • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ,με συμμετοχή των εργαζομένων .
  • Επιθεωρήσεις ασφάλειας σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου .
  • Ανασκόπηση και καταγραφή όλων των συμβάντων, όπως και των παρ’ ολίγον ατυχημάτων .
  • Υποχρεωτική χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας . 
  • Έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας
  • Περαιτέρω βελτίωση της πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας
  • Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων από εξωτερικούς ιατρούς .

Δέσμευση της Εταιρίας

  • Εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις των προτύπων για την υγεία και την ασφάλεια, που ισχύουν και αφορούν στις παραγωγικές δραστηριότητες.
  • Παροχή των αναγκαίων πόρων – ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών- για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
  • Συνεχή διερεύνηση των δυνητικών κινδύνων, εκτίμηση της επικινδυνότητας και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ελέγχου, προστασίας , για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

 

Η Σωληνουργεία ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ  είναι η πρώτη ελληνική Σωληνουργία  που εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007.

Εγγραφή Μέλους
Είσοδος μελών
Θα μας βρείτε:
5ο χιλ. Οδού Λαγκαδά, 564 10, Τ.Θ. 40 126 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 683 075, 2310 683 350
fax: 2310 682 669

Εργοστάσιο: 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών
τηλ.: 23940 71 311, 23940 71 310
fax: 23940 71 312

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης